Wszystko o transporcie

Podział środków transportu

Istnieje podział środków transportu, który wyróżnia dwa typy środków transportu. Są to pojazdy silnikowe oraz pojazdy bezsilnikowe. Transport drogowy posiada regulacje prawne. Istnieją również konwencje oraz regulacje międzynarodowe. Do takich zaliczamy następujące: konwencja wiedeńska o ruchu drogowym, która reguluje zasady poruszania się po drogach, konwencja CMR, która określa wzór międzynarodowego listu przewozowego, konwencja ADR, która dotyczy transportu materiałów niebezpiecznych, konwencja TIR, która dotyczy tranzytu towarów samochodami ciężarowymi, konwencja ATP, która dotyczy przewozów towarów, jakie szybko ulegają zepsuciu, umowa AETR, która dotyczy czasu pracy kierowców oraz umowa INTERBUS, która dotyczy międzynarodowych przewozów pasażerskich. Z kolei wśród regulacji krajowych, które działają na terenie Polski warto wymienić następujące ustawy: ustawa o transporcie drogowym, która reguluje zasady prowadzenia zarobkowego transportu drogowego, ale również i zasady działania Inspekcji Transportu Drogowego, ustawa "Prawo przewozowe", która określa wzory listu przewozowego, ale także dotyczy innych dokumentów przewozowych oraz zasady zawierania umów o przewóz, jak również ustawa o czasie pracy kierowców. Istnieją także kodeksy drogowe. W kodeksach tych znajdują się zasady ruchu drogowego. Inną gałęzią transportu jest transport kolejowy. Należy do transportu lądowego, gdzie głównym środkiem transportu jest pociąg. Istnieją zarówno pociągi pasażerskie, jak i pociągi towarowe.

Podobne artykuły

Drogi lądowe
Drogi lądowe, a w tym drogi samochodowe są odpowiednio sklasyfikowane według warunków technicznych. Wyróżnia się zatem: autostrady o symbolu A, drogi ekspresowe o symbolu S, drogi główne ruchu przyspieszonego o symbolu GP, drogi główne o symbolu G, drogi zbiorcze o symbolu Z, drogi lokalne o symbolu L oraz drogi dojazdowe o symbolu D. Innym rodzajem transportu jest transport lotniczy. Transport ten charakteryzuje się przemieszczaniem drogą powietrzną zarówno osób, jak i towarów. Jest to najnowocześniejsza postać transportu. Tego typu transport oparty jest na skomplikowanych środkach lokomocji, jakimi są samoloty, na nawigacji oraz obsługi naziemnej. Poza tym tego typu transport jest szybki i najbezpieczniejszy. Kolejnym typem transportu jest transport wodny. Żegluga stanowi jedną z form transportu zarówno osób, jak i ładunków. Transport taki może się odbywać zarówno wodami śródlądowymi, jak i morskimi. Do przewozu towarów używa się następujących typów statków: masowców, drobnicowców, kontenerowców, tankowców oraz chemikaliowców. Żeglugę można podzielić na wiele sposobów....

Żegluga morska
Ze względu na rejon pływania żeglugę morską można podzielić kolejno na: żeglugę krajową, żeglugę przybrzeżną oraz żeglugę międzynarodową. Żegluga przybrzeżna jest typem transportu przeznaczoną do statków o małej zdolności żeglugowej. Są to statki wycieczkowe. W skład statków tego typu wchodzą kolejno: tramwaje wodne, wodoloty, małe wycieczkowce oraz repliki dawnych statków. Żegluga śródlądowa jest to korzystanie z wód w celu transportowym w następujących formach: transport osób, towarów oraz ryb, utrzymanie szlaku żeglownego, eksploatacja kruszywa, sport, rekreacja, turystyka i wiele innych. Tutaj znajduje się również kilka charakterystycznych przeszkód w postaci mielizn, mostów oraz śluz. Statki pływające po akwenach śródlądowych są mniejsze niż statki morskie. Żeglugę ogólnie można podzielić na wiele różnych sposobów i stąd na przykład podział żeglugi może wyglądać następujące: żegluga kabotażowa, żegluga liniowa, żegluga trampowa oraz żegluga wahadłowa. Jest to podział dotyczący charakteru żeglugi. Żegluga kabotażowa ma miejsce pomiędzy portami znajdującymi się na terenie jednego państwa. Żegluga kabotażowa dzieli...

Żegluga wahadłowa
W żegludze wahadłowej statki posiadają odpowiednią budowę, która umożliwia im zarówno wjazd, jak i wyjazd z portu dziobem oraz rufą. Polskie prawo wyróżnia następujące rodzaje żeglugi: żegluga bałtycka, żegluga przybrzeżna, żegluga krajowa, żegluga osłonięta oraz żegluga portowa. Żegluga bałtycka stanowi żeglugę po Morzu Bałtyckim i innych morzach otwartych, ale muszą tam się znajdować schronienia w odległości od 50 do 100 mil morskich. Żegluga przybrzeżna może się znajdować w odległości do 20 mil morskich od brzegu morza. Żegluga krajowa jest to również żegluga morska, która może odbywać się w odległości do 12 mil morskich od brzegu morza. Żegluga osłonięta może odbywać się na takich akwenach, jak Zalew Szczeciński, Zalew Wiślany oraz Zatoka Gdańska. Żegluga portowa jest to żegluga w obrębie portów. Istnieje wiele różnych środków transportu, które umożliwiają transport osób oraz ładunków. Są to maszyny, które dzielą się na środki transportu wewnętrznego oraz środki transportu zewnętrznego. Środki transportu wewnętrznego dotyczą...

Środki transportu wodnego
Środki transportu wodnego dzielą się kolejno na środki transportu śródlądowego oraz środki transportu morskiego, a w skład środków transportu specjalnego wchodzą między innymi: poduszkowiec oraz amfibia. Środki transportu bliskiego są to urządzenia dźwigowo-transportowe, które dzielą się na urządzenia dźwigowe, czyli dźwignice oraz na urządzenia transportowe, takie jak wózki i przenośniki. Pojazd jest to urządzenie, które służy do transportu. Może być wyposażony w koła, gąsienice oraz płozy. Wszystkie pojazdy, które poruszają się w powietrzu oraz na wodzie nazywa się statkami. Ogólny podział pojazdów, dzieli je na: pojazdy lądowe, pojazdy ziemno-wodne, pojazdy kosmiczne oraz pojazdy podwodne. Pojazdy lądowe dzieli się kolejno na: pojazdy kołowe, pojazdy szynowe, pojazdy gąsienicowe, pojazdy półgąsienicowe, pojazdy ślimakowe, pojazdy płozowe oraz pojazdy na poduszce magnetycznej. Pojazdy ziemno wodne dzielą się na amfibie oraz poduszkowce. Inny podział pojazdów wyróżnia następujące typy pojazdów: pojazdy mechaniczne, pojazdy samochodowe, pojazdy uprzywilejowane, pojazdy specjalne, pojazdy zabytkowe, pojazdy zaprzęgowe, pojazdy samowyładowcze, pojazdy asenizacyjne,...